Artykuły

Raportowanie w iziNorm i iziProcess 

Saturday, January 27, 2024 11:59:00 AM

Wszelkiego rodzaju wykazy, raporty i kosztorysy w biurach konstrukcyjnych należą do codziennych działań. Jedną z możliwości zautomatyzowania tego procesu jest użycie dodatku iziNorm oraz funkcji raportowania.

iziNorm jest biblioteką części znormalizowanych dla SOLIDWORKS 2008-2024. Główną zaletą tego narzędzia jest możliwość wstawiania do złożenia części normowej opisowo zgodnej z PN oraz właściwościami takimi jak klasa własności wytrzymałościowych, klasa dokładności wykonania, rodzaj powłoki czy materiał np.: Śruba PN-EN ISO 4014 M10 x 80 – 10.9 – flZn – 480 h
Jednak jako tzw. addin posiada kilka dodatkowych możliwości o których warto wspomnieć.
W tym artykule omówiona zostanie funkcja „Lista części i raporty”. Pozwala ona na pobranie danych z aktualnego złożenia SOLIDWORKS w trzech trybach:

    Tylko aktualne złożenie: pobrane są dane tylko głównego złożenia bez zagłębiania się w podzłożenia,
    Z podzłożeniami (struktura płaska): pobiera i zlicza wszystkie części również z podrzędnych złożeń,
    Z podzłożeniami (rodzic-dziecko): pobiera wszystkie części dla złożenia i podzłożeń z zachowaniem pełnej struktury drzewiastej.

Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno z listą wszystkich części złożeń zebranych w jednej tabeli z kolumnami odpowiadającymi nazwą właściwości:

Tak zebrane dane mogą być już przedstawione w postaci raportu. Sposób w jaki dane są przetwarzane i wyświetlane zależy od reguł zdefiniowanych w raporcie.

Możliwości są bardzo duże i pozwalają na tworzenie raportów:

    typu lista, master-detail, raport z grupowaniem, wielokolumnowy,
    każdy raport może zawierać tytuł i stopkę dla danych, strony, kolumny,
    w raporcie można zamieszczać obiekty typu teksty, obrazy, linie, formularze, kody kreskowe, macierze, tabele, obiekty rtf, flagi i podraporty,
    raport może być wyświetlony jako jedna strona o niekończącej się długości lub z podziałem na poszczególne strony,
    można utworzyć raporty, które składają się z okładki, spisu treści, danych i strony końcowej.

Uzupełnieniem możliwości jest fakt, że raport może zostać wyposażony w skrypt C# co pozwala wykonywać złożoną obróbkę danych przed jego wyświetleniem.

Użytkownik iziNorm może sam tworzyć własne raporty, modyfikować istniejące lub skorzystać z raportu uniwersalnego. W takim przypadku konieczne jest jednak ustawienie nazw właściwości dla NUMERU, NAZWY, MATERIAŁU, MASY oraz ikony loga:Wygenerowany raport może zostać wydrukowany lub zapisany w postaci pliku PDF, EXCEL, WORD czy HTML.

Inną możliwością jaką daje iziNorm jest eksport tej listy do systemu iziProcess. Zaletą takiego podejścia jest możliwość dalszego przetwarzania wykazu poza biurem konstrukcyjnym gdyż w tym przypadku cała struktura złożenia zostanie zapisana w bazie SQL SERVER.

Przetwarzanie danych wykazów może odbywać się w iziProcess za pomocą wielu dostępnych modułów takich jak Pliki, Foldery, Firmy, Kontakty, Stanowiska produkcyjne, Narzędzia, Technologia, Zamówienia, Zlecenia produkcyjne czy Produkcja.

Poniżej został przedstawiony zrzut ekranu z iziProcess z rozwiniętą strukturą przykładowego złożenia:Korzystając z narzędzia Nawigator można dokładnie sprawdzić „Podrzędne” i „Nadrzędne” pozycje. Te relacje odpowiadają strukturze złożeń pobranej z zależności plików SOLIDWORKS.  Zależności „Zawiera” i „Wchodzi do” przedstawiają strukturę wykazu części. Tutaj użytkownik może wprowadzać zmiany w zależności od własnego uznania czyli dodawać, edytować lub kasować pozycje oraz uzupełniać o dodatkowe informacje takie jak dostawca, cena czy technologia.Przygotowany wykaz może być również przedstawiony w dowolnym czasie w postaci raportu:Ponieważ dane do raportu pobierane są z bazy SQL, to dostęp do nich jest wyraźnie szybszy niż dostęp do raportu generowanego z poziomu iziNorm w SOLIDWORKS.
Tworząc iziProcess od początku zwracano uwagę na wydajne przetwarzanie bardzo dużych struktur drzewiastych.

Ta cecha jest bardzo często wykorzystywana gdyż dane systemów CAD 3D są często skomplikowane i typowo hierarchiczne.

Podsumowanie

Przedstawione tutaj dodatki iziNorm i iziProcess uzupełniają możliwości SOLIDWORKS o interesujące funkcje raportowania. Warto podkreślić, że w tym roku pierwsza licencja systemu iziProcess jest dodawana GRATIS do licencji iziNorm. Nie jest to więc rozwiązanie którego uruchomienie wiązało by się z wysokimi nakładami finansowymi. Zaletą iziProcess jest również modułowa budowa, niewielkie wymagania sprzętowe, wersja 64 bitowa oraz możliwość pracy w darmowej wersji SQL Server w ramach ograniczenia rozmiaru bazy danych do 10GB.

Użycie części iziNorm w SOLIDWORKS 

Tuesday, January 24, 2017 3:37:00 PM

iziNorm jest zbiorem części normowych wykonanych w oparciu o Polskie Normy oraz normy różnych producentów (np. nitonakrętki, kształtowniki, miniśruby) działającym wyłącznie w środowisku SOLIDWORKS 2008-2017. Przykład pokazuje jedną z możliwości uzupełnienia złożenia o części normowe iziNorm.

1. Wybieram podkładkę PN-EN ISO 7090 i przeciągam do złożenia na krawędź otworu co skutkuje automatycznie utworzeniem relacji typu Koncentrycznie i Wspólnie. Z okna parametrów wybieram rozmiar śruby M6 i materiał A2:

2. Tym razem do wybrania normy PN-EN ISO 4014 wykorzystam filtr. Wpisuje w pole Szukaj wartość śruba które zwraca listę norm mającą w tytule wpisane słowo. Lista jest zbyt długa dlatego lepiej podać fragment numeru normy, w tym przypadku 4014. Po przeciągnięciu na krawędź wcześniej wstawionej podkładki wybieram z okna parametrów Średnica D=6 i Klasę własności mechanicznych=A2-50. Użycie filtra w oknie parametrów wydaj się być konieczne gdyż w tej normie zdefiniowano ponad 6 tysięcy pozycji:

3. Okazało się, że wybrana śruba o długości L=30mm jest zbyt krótka. Dlatego wymaga wymiany na dłuższą. W tym celu zaznaczam śrubę którą chcę wymienić i wybieram z paska narzędziowego funkcję Wymień parametry. Mogę wybrać jedną lub kilka śrub zaznaczając powierzchnię, krawędź lub wierzchołek.  Mogę również użyć opcji Wymień wszystkie wystąpienia co pozwala na wymianę wszystkich części o identycznych parametrach z tą która została zaznaczona jako pierwsza:

4. iziNorm został wyposażony w dodatkowe funkcje takie jak: Weryfikuj i przebuduj, Zaznacz identyczne, Zaznacz wszystkie, Ukryj wszystkie i Pokaż wszystkie. Funkcje te znajdują zastosowanie w pracy z większymi złożeniami i ułatwiają np. wyszukanie elementów normowych innych niż założono czy zmniejszenie obciążenia komputera przez ich wygaszenie:

5. Na koniec pracy wykorzystam funkcję tworzenia raportów która pozwala na zebranie danych w trzech wariantach: z tylko głównego złożenia, z złożenia z podzłozeniami oraz dane które można wykorzystać do stworzenia wykazu grupy. Raporty iziNorm mają nieograniczone możliwości analizowania danych złożenia i mogą je prezentować z uwzględnieniem podglądów, list, formularzy, skryptów czy powiązań z systemem PDM i ERP:

iziNorm jest dostępny dla SOLIDWORKS od 2009r. Przez ten okres dodatek przeszedł wiele gruntownych modyfikacji wynikających z doświadczeń zebranych u naszych Klientów.

Wykaz grupy w iziNorm i SOLIDWORKS 

Tuesday, April 19, 2016 2:20:00 PM

Raport grupy jest wykazem, który ułatwia analizowanie występowania detali w poszczególnych złożeniach i jest często wykorzystywany w przemyśle maszynowym do analizy dużych złożeń.
Możliwość tworzenia  takich wykazów została również wbudowana w iziNorm pracujący w środowisku SOLIDWORKS 2008 lub nowszym.
Wybrane złożenie można analizować w iziNorm w trzech trybach:

- tylko aktualne złożenie
pobierane są dane tylko głównego złożenia bez analizowania podzłożeń,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura płaska)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników,

- aktualne złożenie z podzłożeniami (struktura rodzic-dziecko)
pobierane są dane wszystkich części które występują również w podzłożeniach z obliczeniem całkowitej liczby wszystkich składników w rozbiciu na poszczególne podzłozenia.

W zależności od wybranego trybu pracy uzyskujemy dane, które są potem przetwarzane przez silnik raportów i przedstawiane w sposób zależny od konkretnego raportu. W iziNorm można definiować dowolna liczbę raportów których możliwości tworzenia są bardzo duże i pozwalają na:
- dowolną formę przedstawiania danych tabelarycznych na różnych formatach o dowolnym wyglądzie i kolorystyce,
- osadzać wykresy o wielu seriach, kody kreskowe, mapy, grafiki i kształty oraz podraporty,
- synchronizować dane właściwości SOLIDWORKS z danymi pobranymi z innych baz danych typu SQL Server lub ODBC,
- pisać skrypty i budować formularze parametrów w języku C#,
- eksportować raporty do formatów PDF,TIF,DOC,XLS,PPT,HTML itp.

Klikając na grafice można pobrać przykładowe raporty które zostały zapisane w formacie PDF:

 

wykaz części

statystyka użytych części

wykaz grupy


Wyświetlanie przygotowanych raportów nie jest skomplikowane i zostało przedstawione na poniższym filmie:
 

iziNorm w połączeniu z funkcjonalnością tworzenia raportów daje nieograniczone możliwości analizowania i przedstawiania list części.

 

 

 

 

iziNorm wersja 5.6 dla SolidWorks 2016 

Friday, October 30, 2015 11:26:00 AM

iziNorm jest biblioteką części znormalizowanych 3D stworzoną w oparciu o Polskie Normy działającą w środowisku SolidWorks 2008 i nowszym. Charakteryzuje się wysoką zgodnością z obowiązującymi normami w zakresie wymiarów geometrycznych oraz wsparciem dla właściwości typu klasa wytrzymałości i dokładności wykonania, materiał oraz powłoki elektrolityczne i cynkowe.


Najnowsza wersji biblioteki części znormalizowanych iziNorm zawiera kilka istotnych zmian w stosunku do ostatniej wersji iziNorm 5.1:
 

 1. Wsparcie dla SolidWorks 2016

  Najnowsza wersja iziNorm umożliwia współpracę z SolidWorks 2016.
   
 1. Nowy eksplorator norm


  Nowy eksplorator eliminuje jedną z głównych wad używania iziNorm z poziomu Biblioteki projektu. Pozwala na proste wyszukiwanie części normowych po numerze normy, nazwie lub metryce. Wystarczy wpisać fragment nazwy lub numeru by zostały wyświetlone normy spełniające warunek wyszukiwania.
  W dolnej części można się przełączyć pomiędzy widokiem podglądu a widokiem szczegółów z podstawowymi informacjami na temat aktualnie zaznaczonej normy. Zastosowano również większe i bardziej wyraźne oraz estetyczne ikony norm z podpowiedziami w dymkach.
  Nowy eksplorator może pracować w czterech trybach:

  - Normy
  Wyświetla w podziale na grupy listę dostępnych norm do wstawienia. Zawiera normy aktualne oraz wycofane ale ciągle będące w użyciu.

  - Filtr
  Wyświetla listę norm którym odpowiada warunek filtrowania. Przy filtrowaniu można użyć znaku * lub _ co odpowiada dowolnemu ciągowi lub pojedynczemu znakowi.

  - Historia
  Wyświetla listę części które zostały wcześniej użyte i ponowne ich wstawienie do złożenia nie wymaga już wybierania parametrów co pozwala skrócić etap uzupełniania projektu o powtarzające się części normowe. Historia części może zostać przez użytkownika w dowolnym momencie wyczyszczona.

  - Ulubione
  Wyświetla listę norm które wcześniej zostały dodane przez użytkownika do folderu Ulubione. Ten folder również przez użytkownika może być czyszczony wybiórczo lub w całości.

  Nowy eksplorator jest opcja którą można włączyć lub wyłączyć. Praca w tradycyjny sposób z iziNorm z poziomu Biblioteki projektu dalej jest możliwa.

   
 2. Nowe podejście do materiałów

  W tej wersji postawiono na inne podejście do obsługi materiałów części normowych. Zrezygnowano z konfiguracji części które definiowały różne materiały a zastosowano bibliotekę materiałów SolidWorks wykorzystywanych przez części normowe iziNorm. Teraz wstawiając część normową, iziNorm przypisuje dynamicznie wybrany materiał do części. W normach PN-EN ISO została zaimplementowana biblioteka PN-EN 28839 a z nią stopy miedzi i aluminium.  Zdecydowano również, że iziNorm nie będzie już szczegółowo trzymał się materiałów zdefiniowanych w normach. I tak obok najbardziej popularnych materiałów A2 i A4 pojawią się materiały klasy A1, A3 i A5.
   
 3. Aktualizacja dla SolidWorks 2014 i nowszych

  Ze względu na kompatybilność wsteczną, iziNorm tworzony jest w dość wiekowym SolidWorks 2008. Wykorzystywane funkcje podczas modelowania części normowych należały do podstawowych funkcji typu wyciagnięcie, obrót, faza itp. Jednak w SolidWorks 2014 została ulepszona funkcja adnotacji gwintu która z powodzeniem została zaimplementowana w najnowszej wersji iziNorm. Dlatego używając iziNorm w środowisku SolidWorks 2014 lub nowszym można pobrać aktualizacje wykorzystującą dodatkową funkcjonalność.
  Przy okazji aktualizator został również rozszerzony o kilka nowych funkcji pozwalających na jego diagnostykę. Jest to szczególnie ważne, w przypadku gdy sieć jest nadzorowana przez zaawansowany firewall oraz program antywirusowy i występują problemy z komunikacją z serwerem aktualizacji.

   

Oprócz głównych zmian wprowadzono również kilka mniejszych modyfikacji takich jak:
- dodano możliwość wyłączenia analizowania podzłożeń w raportach,
- dodano możliwość inteligentnego przycinania podglądów używanych w raportach,
- dodano możliwość uzupełniania właściwości części DUŻYMI LITERAMI,
- wprowadzono możliwość wskazania folderu wygenerowanych części co przyśpiesza wstawianie ale znacząco zwiększa wymagania dotyczące wolnej przestrzeni dyskowej (po kompresji ok 15GB).

Zaleca się aby do pobrania najnowszej wersji iziNorm użyć aktualizatora dostępnego na stronie: http://www.izisoft.pl/pliki-do-pobrania.aspx

iziNorm 5.1 

Tuesday, December 09, 2014 8:53:00 AM

iziNorm 5.1 został wzbogacony o dwie nowe możliwości:
 

1. Wsparcie dla SolidWorks 2015


Funkcjonalność iziNorm 5.1 została rozszerzona o możliwość instalacji w systemie SolidWorks 2015.

 

2. Nowa funkcja: Weryfikator właściwości

 

Funkcja pozwala zdefiniować listę właściwości pliku SolidWorks które będą dodane lub usunięte  we wszystkich częściach złożenia. Możliwe jest ustalenie domyślnej wartości zdefiniowanej zmiennej o dowolną wartość tekstową lub zmienną SolidWorks.

Głównym przeznaczeniem funkcji jest skrócenie czasu związanego z ręcznym dodawaniem właściwości które mogą być użyte przy tworzeniu wykazów.

Aktualizację do najnowszej wersji iziNorm można wykonać za pomocą internetowego aktualizatora.

 

iziNorm 5.0 dla wszystkich 

Tuesday, August 26, 2014 1:45:00 PM

Z końcem sierpnia została wydana najnowsza wersja zawiera szereg nowości ułatwiających pracę z biblioteką części znormalizowanych iziNorm 5.0 dla SolidWorks.

iziNorm 5.0

 

Najważniejsze zmiany i nowości zostały przedstawione w kilu poniższych punktach:
 

1. Poprawione okno wyboru parametrów


Główne okno zawiera teraz podgląd parametrów wybranej normy. Grafika umieszczona w dolnym lewym rogu może być powiększana i przesuwana a menu kontekstowe ułatwia wybór zadanej funkcji. Menu kontekstowe i pasek narzędziowy zostały również zastosowane do obsługi listy parametrów normy co w polaczeniu z funkcjonalnością sortowania i filtrowania pozwala na wygodna obsługę nawet długich list parametrów.
Poprawiony został również filtr parametrów. Została dodana funkcja która pozwala na wczytanie ostatnio używanego filtra dla wybranej normy oraz została zablokowana możliwość przypadkowej zmiany wartości filtra za pomocą kółka myszy.
 

2. Możliwość edycji własnych parametrów


Wielu użytkowników iziNorm uważało, że największą wadą tego rozwiązania był brak możliwości dodawania własnych parametrów. Wynikało to z faktu, że wielu producentów tworzy części normowe wykraczające poza wartości zdefiniowane w normie lub sama norma zawiera wymiary z tolerancjami na tyle dużymi, że może to wpływać na założenia konstrukcyjne. Prowadzi to do sytuacji że ta sama część normowa kupiona u różnych producentów może mieć różne wymiary.Dlatego ta wersja iziNorm pozwala na edycję parametrów wybranej normy. Można więc dodawać, edytować lub kasować rekordy parametrów. Jednak zgoda na zmiany odbywa się pod pewnymi zasadami. Wszystkie oryginalne rekordy zmienione przez użytkownika zostają zaznaczone kolorem czerwonym a dodane kolorem zielonym. Kasowanie możliwe jest tylko rekordów zmienionych lub dodanych, a skasowany rekord podmieniany jest oryginalną wartością.
 

3. Lepsze sortowanie i przedstawienie głównej listy parametrów


Wybierając parametry części normowej od razu widać jakie parametry składają się na główny indeks wybranej części. Widać to wyraźnie po zaznaczonych żółtym kolorem kolumnach oraz odpowiadających im pozycją filtra. Przez indeks rozumiane są wartości o niepowtarzalnych parametrach dla danej normy. Kolorami również zaznaczone są rekordy których oryginalne wartości zostały zmienione lub zostały dodane zupełnie nowe wartości.

4. Poprawiona lista części


Zmianie uległ również sposób generowania listy części. Aktualnie pobierane są wszystkie właściwości jakie są zdefiniowane we wszystkich plikach tworzących złożenie. Pobierane są podglądy części oraz nazwy plików, ich rodzic i ilość wystąpień.
 


Te wszystkie właściwości są przedstawione w postaci tabeli która może zostać zapisana do pliku CSV lub poprzez ODBC wysłana do serwera bazy SQL lub może zostać wyświetlona w postaci raportu.
 

5. Nowe narzędzie raportowania


Zmianie uległ również sposób wyświetlania raportów. Aktualnie użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę raportów korzystając z narzędzia Microsoft Report Builder 2.0.Takie podejście pozwala na budowanie wykazów łączonych z innymi danymi zapisanym w systemach zarządzania, budowania raportów kosztowych a nawet wyświetlających wszelkiego rodzaju statystyk.

Przedstawione tutaj nowości są najważniejszymi jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji iziNorm. Oddzielną kwestią jest liczba norm obsługiwanych przez iziNorm która rośnie w sposób ciągły niezależnie od rozwoju samego dodatku i sięga prawie 300 norm.

Użytkownicy posiadający aktualną usługę wsparcia mogą zainstalować najnowszą wersję iziNorm korzystając z internetowego aktualizatora. Wszyscy inni użytkownicy w ramach akcji wyrównania wersji otrzymają pocztą nośniki najnowszej wersji instalacji iziNorm.


 

 

iziCRM/PDM wersja 2.0 

Monday, February 04, 2013 9:39:00 AM

iziCRM/PDM doczekał się drugiej wersji oferując szereg nowych funkcjonalności i ulepszeń takich jak:
- dodanie możliwości definicji arkusza/rozdziału w module Pliki,
- nowe możliwości automatycznych numeratorów w module Pliki i Foldery które aktualnie pozwalają na podawanie przez użytkownika dowolnych parametrów,
- obsługa skryptów C#,
- nowa funkcjonalność informowania korespondencją wewnętrzną o zmianie statusu pliku lub folderu,
- poprawiona funkcjonalność podglądu pliku,
- możliwość definiowania pól użytkownika typu tekst, liczba, lista, data,
- poprawiony proces instalacji i tworzenia baz danych,
- wiele mniejszych poprawek zwiększających wygodę używania.

Zróbmy sobie PDMa w minutkę 

Wednesday, July 11, 2012 9:33:00 PM

Instalacja systemu zarządzania w mniej niż minutkę, to niemożliwe, tak podpowiada doświadczenie i zdrowy rozsądek.  Jednak ostatnio z moją 7 letnią córką oglądałem program w którym Pan Robótka tworzy różne zabawki których wykonanie w mniej niż minutkę również wydaje się trudne, a jednak się udaje (osoby mające dzieci w podobnym wieku pewnie wiedzą o czym piszę).

I właśnie wtedy nasunęło się pytanie:

czy można zainstalować system PDM wraz z serwerem baz danych SQL Server na świeżo zainstalowanym systemie Windows posiadający jedynie zainstalowany system Solid Edge (lub SolidWorks lub Inventor) w mniej niż minutkę?

Podjęliśmy wyzwanie i poniżej przedstawiamy film pokazujący że jest to możliwe w przypadku instalacji iziCRM/PDM 2012:


Wszędzie słyszymy, że wdrożenie systemu zarządzania musi trwać tygodnie jak nie miesiące i przy okazji musi nadszarpnąć poważnie budżet firmy. Jest w tym niestety wiele prawdy. Jednak miło by było jakby chociaż standardową funkcjonalność można by osiągnąć w zaskakująco krótkim czasie. 

iziNorm dla Solid Edge 

Sunday, February 05, 2012 12:07:00 PM

Z dniem 3 lutego zakończono prace programistyczne nad pierwszą wersją dodatku iziNorm części znormalizowanych dla systemu Solid Edge ST 4. Aktualnie baza części parametrycznych nie jest pełna jednak z dnia na dzień szybko zostaje uzupełniana. Funkcjonalność dodatku została opisana w artykule iziNorm dla Solid Edge który został opublikowany na stronach portalu 3dcad.pl.

iziSoft nowym partnerem Siemens 

Tuesday, November 22, 2011 2:15:00 PM

Miło nam poinformować, że z dniem 10 listopada 2011r.  firma iziSoft podpisała umowę partnerską z firmą Siemens Industry Software w zakresie dostarczania oprogramowania z grupy Velocity, w szczególności systemu Solid Edge oraz FEMAP.

Mamy nadzieje, że podpisanie tej umowy umocni pozycję iziSoft na rynku i określi nowe kierunki rozwoju na najbliższe lata.

Page 1 of 2 1 2 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 iziSoft | HTML 5 | CSS |